Openingstijden : Ma. t/m Vr. - 09:00 tot 21:00 

Privacy Statement

De Cock Financiële Diensten respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Doel gegevensverzameling
Uw gegevens gebruiken wij voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes, het
aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, statistische analyses en het waarborgen van de
veiligheid en integriteit van de financiële sector. Als u geen informatie over diensten en producten
wilt ontvangen, dan kunt u ons dat kenbaar maken.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen
die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit
de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen
persoonsgegevens aan derden verstrekt.
 
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw
uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan
worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het
afsluiten van het financiële product. 
 
Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te
beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 
Internetsites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links
met deze internetsite zijn verbonden. 
 
Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader
van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.
U kunt dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben
ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een
overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek
onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons te sturen. 
 
Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het
verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Adres
De Cock Financiële Diensten 
Bezoekadres (op afspraak) 
Warmondstraat 136 huis
1058 KZ Amsterdam
Telefoon
06 422 733 98
E-mail
info@decockhypotheken.nl 

Kvk
34220102
AFM Vergunningnummer
12013010